2030*

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "ישא ברכה" (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן.

אתר "ישא ברכה" הינו אתר מסחר מקוון אשר מציע לציבור הגולשים מידע על נכסים שונים

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הסכמה לתקנון

השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים – (כולל מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעיד על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, כפי שיתעדכנו על ידי "ישא ברכה" מעת לעת, הכול  כמפורט בתקנון זה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו  בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות  המפורטים בתקנון זה, ויקיים אותם.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

התקנון נועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לבין "ישא ברכה"  ולכן- הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין "ישא ברכה" או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם ללא סייג, וכן מאשר כי נהג וינהג על פי הכתוב בתקנון.

שימוש באתר

על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר""ישא ברכה"  להופיע במקום הרגיל המיועד לכך  בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש.  אין לשנות, לסלף  או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

שימוש באתר

המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים,  עדכניים ומלאים לגבי זהותו.

חובת הודעה על שימוש בלתי מורשה

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא.
אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך ל"ישא ברכה" באופן מיידי.

מובהר בזאת  כי "ישא ברכה" שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

זכות שימוש

מפעילת האתר אינה בודקת את  זכותם של המשתמשים באתר לפרסם מידע באתר.

שינויי כללים

לישא ברכה או למי מטעמה, שמורה הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. ישא ברכה תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר את נוסח התנאים המתוקנים, או שתפנה אליהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק  ולהתעדכן מעת לעת האם חלו באתר ובתנאיו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם.
אם המשתמש מעוניין להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסר לפרסום באתר,  באחריותו הבלעדית לבקש זאת בכתב  ממהאתר לעשות כן.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "ישא ברכה" ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

שליטה בפרסומים ואחריות עליהם

"ישא ברכה" או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד "ישא ברכה" לרכוש את המוצר המוצג בפרסום/בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסום/בפרסומת.

האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד, שכן  תכנים המוצגים באתר אשר מקורם בצדדים שלישיים הינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

"ישא ברכה" אינה מתחייבת כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים.

כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

פרסום

פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שהמשתמש יבחין ביניהם לבין תוכן הודעות האתר. שירותי האתר עומדים לרשות המשתמש בין היתר בתנאי שיסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים.   מסיבה זאת נאסר עליו להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

מדיניות שמירה על פרטיות

האתר מציע אפשרות לקבלת פרטים ועדכונים אודות המוצרים והשירותים המוצגים בו, וכן לקבלת תכנים שיווקיים אחרים מטעמו, וזאת באמצעות רשימת תפוצה.
ההרשמה לרשימת התפוצה מתבצעת באמצעות מסירת שם וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

מסירת מידע כנ"ל על ידי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ועל פי בחירתו, וזאת  כדי להשתמש בשירותיו של האתר. מובהר כי על המשתמש למסור פרטים אמיתיים, וכי פעולות התחזות הינן אסורות על פי הדין, וייתכן שיש בפעולות אלה אף עבירות פליליות.

מובהר כי בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקר המשתמש, החיפושים אשר ערך באתר ומשך זמן שהייתו באתר.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמש יוכל להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותו משתמש.

חברת "ישא ברכה" פועלת עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981

שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמש. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת פרטי המשתמשים

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים,  ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר,  או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון.

המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו.
האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הסרת המידע ממאגר האתר

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר.

אתרים מקושרים

באתר  עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ושיינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך. 

זמני אספקה:

זמני אספקת המנוי באמצעות תשלום באתר האינטרנט יכולה לקחת עד 3 ימים, עם סיום תהליך התשלום המנוי יפתח לאותה תקופה בה הלקוח יבחר.
זמני אספקה לתשלום באמצעות מוקד הרישומים של האתר יערך עד כ 3 ימים מבקשת הלקוח ומסירת פרטי התשלום. 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות.

חל איסור על כל שימוש בזכויות יוצרים של ישא ברכה ו/או של הפרסומים או המפרסמים, בסימני מסחר המופיעים באתר ובלוגו האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, ללא הרשאה מבעלי האתר ו/או מהמפרסמים בעלי הזכויות- בכתב ומראש.

"ישא ברכה" מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש  במידע ובתוכן לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע – (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות  היוצרים וכל  ההתניות האחרות שבתקנון.

המשתמש לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר "ישא ברכה" מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

אפשרות לגלישה וצפייה באתר לעת עתה היא דרך המחשב בלבד, ולא דרך מוצרי קצה (טאבלט,  מסופון, סמארטפון).

קבלת מידע מהאתר תינתן למשתמש אך ורק דרך האתר, ונציג השרות, לא יינתנו הודעות למייל על השימוש באתר ותכניו.

למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג   Crawlers, Robots  וכדומה, לשם   חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר "ישא ברכה"  ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים  מאתר "ישא ברכה" בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל-  חל איסור קצירה , כך שהמשתמש, אינו  רשאי להפעיל  מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר,  ולא ישתמש   באתר על מנת  לאסוף מידע על כל אדם אחר. 

איסור כנ"ל  אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

מודגש כי חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

כל שימוש  הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש  יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו ל"ישא ברכה"  ו/או ללקוחות  "ישא ברכה" ו/או למשתמש  עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש,  וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד  אחר המגיע ל"ישא ברכה" על פי ההסכם ועל פי הדין.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא  להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או  בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו,  אלא באישור מראש ובכתב של "ישא ברכה"

הגבלת אחריות "ישא ברכה"

"ישא ברכה" משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר.

תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים ומוצגים כמו שהם (As is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות כלשהי של "ישא ברכה" או מי מטעמה. "ישא ברכה" או מי מטעמה אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו.

"ישא ברכה" או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. כמו כן ומבלי לגרוע באמור, "ישא ברכה"  או מי מטעמה לא תהא אחראית לטיב ו/או לאיכות המוצרים והשירותים הניתנים והמוצעים למשתמש באתר על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה, להליכי הרכישה ו/או לאספקתם, לאיכותם ו/או לזמינותם של המוצרים ו/או השירותים כאמור.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו  על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את "ישא ברכה" ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית   ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו ל"ישא ברכה"  ו/או למי מטעמה על  ידי המשתמש  כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או  זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה  ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר   ו/או   באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם "ישא ברכה"  או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי "ישא ברכה" דרישת תשלום כנ"ל ש"ישא ברכה" תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של "ישא ברכה" בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "ישא ברכה"  ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

ביטול עסקה

השימוש בחלק משירותי האתר ותכניו כרוך בתשלום, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר. משך השימוש בשירות הינו לתקופה קצובה בהתאם לחבילה אשר רכש המשתמש ו/או בהתאם לחבילה אשר הותאמה לו על ידי צוות האתר. רכישת המינוי יכולה להיעשות על ידי טופס רישום לאתר "ישא ברכה" או על ידי פניה צוות האתר כמפורט מטה.

שם המשתמש באתר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

התשלום בעבור המנוי יהיה באמצעות כרטיס אשראי, העברה לאחר ביצועה, או במזומן בסניפים. פעולת החיוב באמצעות כרטיס אשראי מתבצעת באופן מיידי לאחר השלמת רכישת המינוי.

כאשר לקוח נרשם באמצעות כרטיס חיוב מיידי (דירקט, דיינרס, ישראCash, וכו'), החיוב יבוצע מיידית. במידה והלקוח ביטל את המנוי לפני קבלת מידע כלשהו מ"ישא ברכה", כספו יוחזר לו ע"י חברת האשראי לפי מדיניות ההחזרים של חברת האשראי.

יש לשים לב שבמידה והביטול הוא לאחר קבלת מידע כלשהו מ"ישא ברכה", הלקוח לא זכאי להחזר.

ברכישת מנוי, אתר "ישא ברכה",  מאפשר למשתמשיו גישה מקצועית למאגרי מידע המכילים מידע מקצועי ומהימן, המידע בו מתעדכן על בסיס יומי, וכך מאפשר למשתמשיו לבדוק זמינות ואפשרות רכישת או השכרת נכסים שונים בזמן אמת.

כאמור לעיל,ישא ברכה מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש  במידע ובתוכן לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע – (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות היוצרים וכל  ההתניות האחרות שבתקנון.

בשל אופי אתר ישא ברכה ותכניו ושירותיו, ובהתאם לחריג בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 לפיו לא תעמוד לצרכן זכות ביטול בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, כל רכישת מנוי הינה סופית והמנוי אינו ניתן לביטול מרגע הינתן מידע כלשהו.

בהתאם לכך, בעת רכישת מנוי באתר או בטלפון או דרך המייל המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהמנוי אינו ניתן לביטול ולא עומדת לו כל זכות לקבלת החזר כספי. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך שלא תעמוד לו זכות להחזר כספי במידה ולא ניצל את יתרת זכותו במינוי. כמו כן, לא ניתן להשהות את מימוש המינוי.

בבחירת מנוי לתקופה מתחדשת, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי בגמר תקופת המנוי הראשוני, הנהלת ישא ברכה תהא רשאית לחדש את תשלום המינוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, לפי המחיר המובטח בעת רכישת המינוי החודשי המתחדש.

במקרים חריגים בלבד, צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק מנוי טרם תום תקופת סיומו, זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

על אף האמור לעיל, מקום בו רכש המשתמש מנוי במבצע, וקיבל את התמורה הייחודית שבמבצע, בין כהטבה בדמי המנוי ובין באופן אחר, לא יינתן כל החזר כספי על אף ביטול העסקה.

סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק של טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, ומשכך לא ניתן לבטל עסקת רכישה של מנוי באתר, מכל סיבה שהיא, עד לתום תקופת המנוי שנרכשה. צפייה במידע כלשהו שהתקבל בכל דרך או במייל או דרך המשרד או בכל צינור התקשרות רשמי אחר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום במערכת ישא ברכה יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ואתר ישא ברכה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בישא ברכה בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לישא ברכה ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי לא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים, ובכל זאת לפנים משורת הדין חברת ישא ברכה תבדוק כל מקרה לגופו לגבי לקוח שרוצה לבטל באותו היום לשלם עבור מנוי ליום אחד, כדלהלן:
יפורטו הלוחות והמחירים ליום שימוש :
מידע נדל"ן מישא ברכה יום אחד במחיר של 125 ש״ח ליום שימוש אחד

תמונות הנכסים ו/או מיקומים באתר

כאמור לעיל, האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד ו/או על צדדים שלישיים. כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות: בשעות הפעילות בימים א-ה: 10:001-16:00, בטלפון: 02-6406666 או באמצעות טופס יצירת קשר

ח.פ 513530972

היתר עיסקא – כל המתנהל באתר ובעסק זה הוא עפ"י היתר – עיסקא של ברעת פנחס

על התקנון יחולו דיני מדינת ישראל

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה,  וכן לרבות בקשר עם השירותים  המסופקים על ידי האתר בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי  הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי  יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעל סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים.

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר  יהיה חייב בנימוק החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל  עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל  הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה  נתונה לבית-המשפט המוסמך בירושלים בלבד, בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות   להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות,  או מכל סיבה שהיא.

היה ו"ישא ברכה"  תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא,  הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא  תהיה רשאית לצרף את  המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

קבילות בהליכים משפטיים

גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתקנון זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

התיישנות

על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש לפנות/להפנות אל האתר  בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים המקוון/הידני ו/או ב"הסכם ההתקשרות"- (במקרים  בהם נחתם). כל הודעה שתישלח  לפי כתובות אלה ב'דואר רשום' תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.

הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.

תקנות אבטחה לדף התשלום מאובטחת ברמה  Pci-Dss Level 1.

פרשנות לתנאי השימוש

המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש האלו באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.
כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר, ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.